Samtalsinstitutet

Samtalsinstitutet är en kunskapsplattform för reflekterande dialog.
Vi sammanför människor med olika verksamhet – och erfarenhetsbakgrund för samtal om samtidens utmaningar. Syftet är inte att debattera, positionera eller producera lösningar. Samtalsinstitutet erbjuder istället en plats att pröva olika perspektiv kring demokrati och samhällsfrågor. Samtalsinstitutets grundläggande värderingar är ett öppet, demokratiskt samhälle för alla. De samtal vi initierar är avsedda att bygga human-kapital för att leva och samspela i ett samhälle präglat av olikheter och omsorg.

Samtals-guiden

Lite praktiska förutsättningar
Var ska samtalet äga rum? Träffas ni för första gången eller har ni samtalat tidigare?
Om ni ses i ett fysiskt rum är det bra att tänka på följande:
Ge deltagarna rätt förutsättningar. Informera om var ni ska träffas, vad ni ska prata om och om det kommer att serveras fika.
Om ni vill äta tillsammans är det bättre att samtala i ett mer fokuserat format först och sedan låta konversationen gå som den vill under måltiden.
Om ni är fler än femton är det en ganska stor grupp och det behövs lite mer tid för att alla ska få möjlighet att komma till tals. Om ni är många fler är det bättre att dela upp sig i mindre samtalscirklar och sedan återsamlas på slutet.
Ett bra sätt att möblera för ett samtal är att ställa stolar i en cirkel för deltagarna, utan bord i mitten. Cirkeln är ett o-hierarkiskt sätt att mötas, där alla ser och hör varandra lika mycket.

Ett samtal är inte ett möte och har ingen ordförande. Sök efter en dynamik där alla deltagare tillsammans tar ansvar för att den som vill tala får utrymme.

Bra frågor att diskutera
Frågor som passar för ett samtal är sådana som kan belysas och förstås från olika håll. Reflektion har inte problemlösning som fokus utan är mer av ett gemensamt utforskande utan att veta vad som blir slutdestinationen. Frågor om tillit och tillhörighet, lärande, inflytande, estetik kan öppna upp för samtal som rör sig mellan den individuella erfarenheten och försök att förstå och beskriva system och sammanhang. Tx ”Vad är min personliga erfarenhet av att bli nekad eller stoppad av en gräns? Och Hur ska vi förstå på vilket sätt Europa upprätthåller sina nationella gränser och vilka konsekvenser det får?”
Det kan behövas lite träning innan en börjar ställa och fundera kring frågor utan givna svar. Det reflekterande samtalet utmanar prestationskulturen som ofta dominerar.

Konsten att lyssna
Att samtala handlar lika mycket om att lyssna. Olika människor har olika tempo. En del tänker och pratar snabbt, andra långsamt. Vissa kommer på direkt vad de tänker, andra behöver sitta med frågan en stund. Ett samtal behöver ta omsorg om dessa våra olikheter genom hur vi lyssnar.
Ett enkelt sätt är att checka in och checka ut. Det betyder att gå cirkeln runt och antingen fritt säga vad man kommer in respektive lämnar samtalet med. Alternativt att reflektera på något som gruppen vill belysa tx hur jag upplevde dagens samtal, en utmaning jag själv har med att lyssna, en fråga jag vill ta med till nästa gång…

Erich Fromms rules for listening

1. The basic rule for practicing this art is the complete concentration of the listener.
2. Nothing of importance must be on his mind, he must be optimally free from anxiety as well as from greed.
3. He must possess a freely-working imagination which is sufficiently concrete to be expressed in words.
4. He must be endowed with a capacity for empathy with another person and strong enough to feel the experience of the other as if it were his own.
5. The condition for such empathy is a crucial facet of the capacity for love. To understand another means to love him — not in the erotic sense but in the sense of reaching out to him and of overcoming the fear of losing oneself.
6. Understanding and loving are inseparable. If they are separate, it is a cerebral process and the door to essential understanding remains closed.

Visa var du står
Ingen är proffs på att samtala. Undvik att recensera hur andra uttrycker sig så länge de inte använder kränkande tillmälen vilket självklart ska påtalas. Det gör inget om ord och begrepp används lite olika eller om jag inte förstår allt. Lyssna med ett generöst sinnelag. Samtal blir bättre när deltagarna kan uppmuntra varandra att använda sina olikheter som resurs. Det förutsätter att var och en visar sig själv och sin position, hur lever jag, vad har jag för erfarenheter av att uttrycka mig och bli avläst i olika kontexter. Levda erfarenheter och inlärda förmågor blandas i ett samtal och bidrar till en fördjupad förståelse.

Några boktips

Theodore Zeldin Conversation
William Isaacs dialogue and the art of thinking together
David Bohm On Dialogue
Marshall B Rosenberg Nonviolent Communication
Ann S Philgren Sokratiska samtal i undervisningen